بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 19 دي 1387

هرجا دري است ميبندند، هرجا سري است ميکوبند!

مصاحبه با سيمين بهبهاني در باره شيرين عبادي
سيمين بهبهانی: به صراحت می گويم که خانم عبادی مايه افتخار زنان ايران است. او جايزه نوبل را از آن خود کرده و تلاش و کوشش عملی شيرين عبادی است که تمام هم و غم اش را در اين چند ساله در دفاع از حقوق بشر گذاشته و جلوی بسياری از مفاسد را گرفته پرونده هايی را که در رابطه با افراد بی پناه، قتل های زنجيره ای، پرونده های فعالان دانشجويی و زنان و دراويش گنابادی به طور رايگان قبول کرده و از آنان دفاع می کند و به سرنوشت قضايی شان رسيدگی می کند. بنابراين فکر می کنم چنين زنی را بايد قدرش را دانست و ازش سپاسگذار بود نمی دانم چرا يک عده ريخته اند در خانه ايشان و در و ديوار را کثيف کرده اند. نمی دانم اين کارها و حرکات يعنی چه؟ اين کارهای زشتی است و اگر هر کسی حرفی دارد بزند ولی رفتن و سياه کردن ديوارها و اينجور کارها کار آدم عاقل نيست. آن هم وقتی که طرف آدم، کسی است مثل شيرين عبادی که فرد منطقی و اهل گفتگوست، مدافع صلح است و دانشی دارد و می تواند جوابگوی اعمال خودش باشد. بنابراين اگر کسی در مورد رفتار و گفتار خانم عبادی حرفی دارد می تواند با منطق صحبت کند ولی چنين اعمال جنجال برانگيزی واقعا شايسته نيست.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی