بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 20 آذر 1387

خر سخنگو در يوتيوب

از احمدي نژاد ميگويد!

نظر های شما (1)     
اردوان:

از حق نباید گذشت .سخنانی کاملاًمنطقی تر از حرف های احمدی نژاد !

(December 11, 2008 3:39 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی