بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 29 آبان 1387

نقد کتاب به سبک زهرا خانم چراغي*

" ....... چنین تاریخ نویسی را باید زد تو سرش که دیگر افرادی مثل آقای شوکت اصلا جرات نکنند بروند بنشینند چنین تاریخ نویسی بکنند..."
بعد از امامخميني که ميخواست توي دهن دولت بزند، آقائي به نام منوچهر صالحي اينطوري کتاب يک پژوهشگر و تاريخنويس را نقد کرده است. البته دادگاه برلين با اشاره به «اتهامات بي اساس»، به آقاي صالحي گفته که ديگر از اين ..... نقدها نکند! (نخواستم به سبک خودش بنويسم).
کتاب «در تيررس حادثه» - زندگي قوام السلطنه - بحث زياد برانگيخت. حميد شوکت که در پاسخگوئي به آقاي صالحي قلمش قاصر بود (!) دوبار از او به دادگاه شکايت کرد.
* زهرا خانم چراغي زني بود که پس از انقلاب از رختشوئي به کار دولتي منصوب شد و چادرش را به کمر بسته، صاحبان عقايد مخالف را در خيابان نقد و بررسي ميکرد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی