بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 21 مرداد 1387

آب و برق رايگان

ملتی را وعده دادند آب و برق رايگان
هردو را کردند تأمین طبق اخبار جديد
بسکه بردند و شکنجيدند و کشتند اين میان
آب از چشمش روان شد برق از کونش پريد

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی