بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 4 دي 1386

کاظم دارابي که از عوامل ترور رستوران ميکونوس بود، بعد از پانزده سال، از زندان آلمان‌هاي کاسبکار آزاد شد و به ايران بازگشت.

اقاي دارابي که مورد استقبال معاون وزارتخارجه‌ي رژيم قرار گرفت، اظهار داشت من بي‌گناهم و فقط يک دانشجوي ساده بودم!
يکي ازش نپرسيد اگر دانشجو بودي، در زندان آلمان‌ها چکار ميکردي؟ مگر اوين پر شده بود؟

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی