بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 6 مرداد 1386

امشب چه شبي است، شب آخوند است امشب

ده بيست ثانيه وقت داريد؟ ميرويم به يک مجلس عقدکنان در رودسر که آخوند عاقد ميايد قاطي خانم‌ها، پول‌هاي شاباش را از روي زمين جمع ميکند ميگذارد توي جيبش. بامزه است.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی