بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 5 دي 1385

از سعيد امامي تا الکساندر ليتوننکو

ماه پيش الکساندر ليتوننکو جاسوس فراري روسيه در لندن با مواد راديواکتيو
کشته شد. ظن غالب که خودش هم اشاره کرده بود اين که پوتين او را کشته.

پوتين شنيده‌ام که نوشته به سيدعلي
ما غول صنعتيم و نداريم شاخ و دم

تکنولژي ما و شما در مقايسه
چيزيست مثل رابطه‌ي آهک و اتم

بهر نمونه، موقع قتل مخالفان
من ميکشم به شيوه‌ي مسکو، تو سبک قم

در « چيزخور» نمودن مأمور خاص خويش
تو واجبي دهي به طرف، من پلونيوم

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی