بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 23 آذر 1385

بنياد عبدالرحمن برومند و حقوق بشر... بخوانيم و بدانيم

خشونت جنسى مى‌تواند اشكال گوناگونى داشته باشد:-تجاوز؛-هتك عفت ﴿مثل: دست زدن به سينه‌هاى زن﴾؛ -بردگى جنسى؛ -ازدواج اجبارى؛ -باردارى و زايمان اجبارى؛ -قطع اعضاى تناسلى؛
http://www.abfiran.org/farsi/document-272-627.php

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی