بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 18 آذر 1385

فاطمه زهرا به دادش برسد!

ْسؤاستفاده از بچه. همان چيزي که غربي‌ها ميگويند چايلد ابيوز child abuse. يک بچه‌ي شش هفت ساله روضه‌ي فاطمه زهرا ميخواند (ممنون از همه‌ي کساني که لينک‌ها را فرستادند) و آقايان گريه ميکنند. ويدئويش دست به دست ميگردد. همين شب جمعه‌ي گذشته بيست هزار نقر نشسته‌اند پاي منبرش بر سر زده‌اند و برايش اشک ريخته‌اند مؤمنان متعهد در قزوين.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی