بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 6 آذر 1385

حقوق بشر را کجا میتوان ... سراغش گرفت و به دنبال رفت؟
سؤالم چنان و جوابم چنین: ... سر کوه قاف و ته چاه نفت!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی