بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 30 آبان 1385

ای آنکه ز حکم زندگی میگفتی ..... هادی دهدت پند قشنگی، مفتی:
مانند دوچرخه است دنیا، فرزند ..... گر پا نزنی ز یکطرف میافتی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی