بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 13 آبان 1385

رباعي سال!

آن کاخ که صدام زدي بر آن طاق - - - پر خرجي آن شهره شدي در آفاق
ديديم که بر کنگره اش جرج بوشي --- بنشسته و ميگفت که واق واق واق واق

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی