بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 8 آبان 1385

اين آخوندها و پاسخشان

Hadi jan, inra az labelaye nothaya neveshteh shodeh be ABTAHI da gooya.com gir avardam:
علی: در بيروت سال ۱۹۹۵ با دخترتان فاطمه در مدرسه شهيد چمران همکلاس بوديم اميدوارم که حالش خوب باشه مثل خود شما راستی آقای همايون عليزاده سفير وقت ايران در لبنان الان نزديک دو ساله که بر اثر تصادف در کماست خبر داشتيد؟
پاسخ: خداوند آقای علیزاده را شفا بدهد. خیلی دردناک است دو سال در کما بودن...

نظر های شما (2)     
محمد حسن حسامي محولاتي:

به وبلاگم سري بزن احتمالا نظرات ايترناسيوناليستي كمي تعديل شه.درباب فدراليسم و حقه بازيش است
بيا تا جهان را به بد نسپريم به کوشش همه دست نيکی بريم


نباشد همی نيک و بد پايدار همان به که نيکی بود يادگار


همان گنج دينار و کاخ بلند نخواهند بدن مر تورا سودمند


سخن ماند از تو همی يادگار سخن را چنين خوار مايه مدار


سخن را سخندان زگوهر گزيد ز گوهر ورا پايه برتر سزيد


تويی انکه گيتی بجويی همی چنان کن که بر داد پويی همی


فريدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز عنبر سرشته نبود


بداد و دهش يافت ان نيکويی نخستين جهان را بشست از بدی

(November 2, 2006 4:59 PM)
محمد حسن حسامي محولاتي:

بيا تا جهان را به بد نسپريم به کوشش همه دست نيکی بريم


نباشد همی نيک و بد پايدار همان به که نيکی بود يادگار


همان گنج دينار و کاخ بلند نخواهند بدن مر تورا سودمند


سخن ماند از تو همی يادگار سخن را چنين خوار مايه مدار


سخن را سخندان زگوهر گزيد ز گوهر ورا پايه برتر سزيد


تويی انکه گيتی بجويی همی چنان کن که بر داد پويی همی


فريدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز عنبر سرشته نبود


بداد و دهش يافت ان نيکويی نخستين جهان را بشست از بدی

(November 2, 2006 4:58 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی