بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 29 مهر 1385

عمران صلاحي رفت، حميدرضا رحيمي زنده باشد!

طنزنويس قََدََري است اين حميدرضا رحيمي شاعر.
بي ادعا، مسلط و شيرين. با گروه خوني دوست و همکارش عمران صلاحي.
گردشي در سايتش ممکن است معتادتان کند! www.hazl.com

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی