بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 19 مهر 1385

مسعود بهنود گلايه ي مرا ...

مسعود بهنود گلايه ي مرا (ده دوازده کادر پائين تر - اگر احمدي نميآمد آبراهام لينکلن ميآمد... 15 مهر) نقل کرده و آن را بهانه ي مقاله اي شتابزده اما خواندني کرده که لينکش اينجاست.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی