بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 18 مهر 1385

یک ایمیل ساده از یک جوان غمگین

یک ایمیل داشتم از سهراب مختاری، یادگار محمد مختاری عزیز. از من تشکر کرده بود بابت «عمران صلاحی» و یادآورده بود از رفت وآمدهای گهگاه عمران با پدرش و باز از من قدردانی کرده بود!
جوان رعنا. حال کردم، بغض کردم و این بیت رهی معیری به یادم آمد:
عمری چو گهر در صدف خویش نمانم - من شبنم صبحم نفسی بیش نمانم
-----------------------------
فکر کردم بعد از مدتی، کامنت را باز بگذارم تا هرکس حرفی دارد مختصراً بگوید. پس این پائین کلیک بفرمائید. تقاضای اشتراک ماهنامه اصغراقا هم پذیرفته میشود! اظهار نظرها برای پست کردن - یعنی انتشار در سایت - نیست.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی