بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 28 تير 1385

لبنان قرباني جنگ با اسرائيل

کشورهاي اروپائي مرتب کشتي ميفرستند که اتباعشان را از لبنان خارج کنند که آتش جنگ شعله ميکشد.
هيچ کشتي نرفته که اتباع لبناني را خارج کند!

***
فلسطيني هاي يک سرباز اسرائيلي را اسير جنگي گرفته اند. به اسرائيل ميگويند ول کن تا ول کنيم. جنگ از اينجا شروع شد.
يک نوجوان سرباز بدبخت چه گناهي دارد؟ حماس چرا آزادش نميکند؟ ميخواهد زندانيان خودش آزاد شوند، برود راه حل ديگري پيدا کند.
اسرائيل چرا زندانيان فلسطين را ازاد نميکند؟ مگر آن ها جز تلاش براي حفظ زمين زير پايشان کاري کرده اند؟
خوب، اگر آنها آزاد کنند اينها آزاد کنند، جنگ نميشود. شايد ايرادش همين است. جنگ نميشود.
ببخشيد.من زياد وارد نيستم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی