بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 23 تير 1385

درسي در طنز سياسي

فيلم يک دقيقه اي از پيوند خرسندي، در رابطه با حملات وحشيانه اسرائيل.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی