بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 16 تير 1385

گنجي انگار جمهوري اسلامي را نشناخته!

لندن - آخرين قرارهاي اعتصاب غذاي جمعه آينده، امشب با حضور اکبر گنجي، در چلوکبابي مَهدي گذاشته شد.
مَهدي رستوراني است خودي که گوشتش حلال است و مشروبات الکلي سرو نميکند. دعوت کنندگان از طيف سياسي مشخصي بودند و دعوت شده ها دوستان مشترکي از طيف هاي گوناگون بودند حتي آدم هائي که هيچوقت چلوکباب نميخورند.

حکايتي است شايد در جامع الحکايات عوفي که يکي دامن گرفته بود در بيابان به دنبال مرغي در هوا، ميدويد. گفت اميد دارم اگر بيضه اي بيندازد در دامن من بيفتد. رهگذري گفت پس يادت باشد يک خاگينه هم به ما بدهي!
پهلوان اکبر گفته است اعتصاب غذا راه مياندازد تا جمهوري اسلامي سه تن زنداني سياسي سرشناس را آزاد کند. عده اي نامه نوشته اند و فهرست بسياري زندانيان سياسي را داده اند که اينها را هم آزاد کن!

هنوز جمهوري اسلامي پيغام نداده که «اوکي، اوکي، اعتصاب غذا نکنيد، اين سه تن را آزاد ميکنيم!»، بعد از اعتصاب غذا هم پيامي از رژيم نخواهد آمد که بخوريد و بنوشيد که اينها آزاد شدند!
گمان کنم قدم اول بايد شناختن جمهوري اسلامي باشد، بعد از بيست و هفت سال!
اکبر گنجي براي آزاد کردن خودش تا مرز نيستي اعتصاب غذا کرد، زيادي هم نگهش داشتند!(مدت اعتصاب غذا را جزو دوره محکوميتش حساب نکردند!) اما انگار جمهوري اسلامي را نشناخته!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی