بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 16 تير 1385

هيچ اکبري به قدر تو اکبر نميشود

هيچ اکبري به قدر تو اکبر نميشود
نابرده رنج گنج ميسر نميشود

گويند خاتمي ي ِ دگر کرده قد علم
اين حرف ها دومرتبه باور نميشود!

هر روز يک مصاحبه، هر روز يک نشست
سرباز پير خسته ز سنگر نميشود

اما اگر که اين تب بالا عرق کند
آيا اميد و يأس برابر نميشود؟

گيرم که قانعست به يک گل بهار ما
اما کجا گليست که پرپر نميشود

از تخته گاز رفتن اکبر دلت خوشست
تضمين ولي کجاست که پنچر نميشود؟

نهضت کجا و راه کجا و هدف کجاست؟
با يکنفر رهائي کشور نميشود

نوعي دهن کجيست گمانم، وگرنه کس
تنها، حريف آنهمه لشکر نميشود

رو کم کني، نهايت دعواي شخصي است
خوش، شخص ثالثي ست که منتر نميشود

در کشوري که مشکل اصلي گرسنگيست
مس ها ز اعتصاب غذا زر نميشود

هادي دوباره فحشخورت را مَلَس بکن
ايميل خويش را بده اينجا و بس بکن

hadi_khorsandi@hotmail.com
تلفن 3002 8965 20 044

---------------------------------------------
اگر بخشش طلب دارم

ترا تشويق ميکردم، تماشاگر اگر بودم
به حيرت بودم از تو، خود ز ميدان در اگر بودم

ترا تشويق ميکردم که لنگش کن، که لنگش کن!
لب گود سياست، يکنفر ديگر اگر بودم

شجاعي، ماجراجوئي، قلمداري، (همينطوري)
ضرر بودم برايت، قهرمان پرور اگر بودم

به نوري زاده ميدادم دروغي قصه ات گفتن
به شيفت راديو آن سردبير خر اگر بودم

ترا با درک بالا، کاوه امروز ميخواندم
پي نفي شعور هرچه آهنگر اگر بودم

اگر بخشش طلب دارم، ز جرم خويش ميگفتم
زماني با سلاحم پاسدار اکبر اگر بودم ....

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی