بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 16 تير 1385

اکبر بزرگه آمد، اکبر کوچيکه رفت!

در حالي که بخشي از اپوزيسيون سرش به پهلوان اکبر گرم است و حضرات بابت زندان کشيدن اکبر گنجي بادي به غبغب خودشان مي اندازند، بخش ديگري از اپوزيسيون که سرش اينطوري گرم نميشود، افشا ميکند که اکبر اعتماد رئيس سازمان انرژي اتمي در زمان شاه، براي سفري کوتاه به ايران بازگشته است.
آقاي اکبر اعتماد که از نزديکان شاهدخت اشرف در خارج کشور هم هست ظاهراً اطلاعات ذيقيمتي در اختيار يکي از معاونان احمدي نژاد گذاشته است.

مصاحبه تأئيد نشده زير را يکنفر براي ما فرستاده:
معاون احمدي نژاد- اتم به زبان ساده چيست؟ آقاي رئيس جمهوري ميخواهند بدانند.
اکبر اعتماد - ببينيد. کوچکترين واحد ترکيبي هر جسمي ملکول است.
م.ا.ن. - از آن کوچکتر هم هست؟
ا.ا. - بله. از آن کوچکتر اتم است.
م.ا.ن. - از اتم کوچکتر هم هست؟
ا.ا. - بله. کوچيک شما خودم! که پس از لاس زدن با سلطنت طلب ها و خوشخدمتي براي والاحضرت، آمده ام مراتب حقارت خود را ثابت کنم برگردم.
م.ا.ن. - اين دستمال چيست همراه آورده ايد؟
ا.ا. - اين براي غني کردن درشت ترين ملکول هاي بدن آقاي رئيس جمهور است. الکترون هايش از ابريشم است!

عجبا، اکبري که پاسدار رژيم فعلي بوده، برميگردد و اکبري که نوکر رژيم قبلي بوده، برميگردد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی