بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 4 تير 1385

دوستان! تا 2ژوئيه (جولاي) که سال نازي مزکا (Mozakka) و سالگرد بمبگذاري لندن است، سايت تازه نخواهد شد

بي تو نه امور اين جهان لنگ شده
نه بين زمين و آسمان جنگ شده
نه کوه شده آب و نه دريا شده خشک
امّا دل ما براي تو تنگ شده .....

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی