بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 1 خرداد 1385

اگر حمله به ايران آورد بوش

اگر حمله به ايران آورد بوش
نماند بهر او شاخ و دم و گوش

کند برگشت با شاخ شکسته
دمش در گچ، دو گوشش باند بسته

تو که بر حمله ي او بسته اي دل
گمانم هستي از يک نکته غافل

سيا هرگز به فکر نفع ما نيست
وگر باشد، دگر اسمش سيا نيست

عزيز من! سيا در طول تاريخ
کجا ديکتاتوري را کرده توبيخ؟

رژيمي گر که مال ملّيون است
ز اعمال سيائي سرنگون است

ولي وقتي که شد جبار و خونخوار
سيا شد آن حکومت را نگهدار

بنابر اين مپنداري که شايد
سي آي آ. بهر تسکينت بيايد

که تا وقتي که شير نفت بازست
سيا از اين حکومت سرفرازست!

وليکن گر نداري دانش و هوش
بمان باقي به عشق حمله ي بوش

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی