بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 22 بهمن 1384

سالگرد انقلاب

آمد و با همه ي پختگي ام خامم کرد
ملت زنده بُدم، امت اسلامم کرد
بر درختي که خودم کاشتم ، آويخت مرا
با طنابي که خودم بافتم ، اعدامم کرد

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی