بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 14 دي 1384

فارسی خطر است

گفته بودی که «فارسی شکر است»
ولی البته پر ز دردسر است

شکر فارسی گلوگیر است
این زبان واژه واژه اش خطر است

گر دهان را به نقد بگشائی
بهره نقد تو همه ضرر است

در و دیوار ِ جمله زندان ها
سندی استوار و معتبر است

حکم اخراج و پاکسازی ها
در ادارات، مدرکی دگر است

داغ پوینده ، داغ مختاری
شاهد زنده ای که بر جگر است

آه پوینده گان بسیاری
گمشده در فضای هر گذر است

این سکوتی که هست و میشنوی!
های و هوی هزارها بشر است

بانگ مسعود سعد را بشنو
که به زندان نای محتضر است

فرخی داد میزند در قصر
که حکومت ز عدل بی خبر است

این هم آوای اکبر گنجی است
که به سلول خبط خویش در است

جرمشان جز کلام چیزی نیست
حرفشان هم هماره مختصر است:

« داد و مردمگَری* و آزادی »
که یکی از یکی کشنده تر است!

فارسی شکّر است و شیرین است
حیف آن را هزینه سنگین است
----------------------------
• مردمگری را به جای مردمسالاری و دمکراسی ساختم!
• 14 دی – 4 ژانویه

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی