بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 29 شهريور 1384

به من چهل و پنج تا فحش بدهيد!

عزيزان! عزيزان فحاش!
آقاي احمدي نژاد دستاورد هشت سال صدارت خاتمي است.احمدي نژاد از آسمان نيفتاد، شهردار پايتخت خاتمي بوووووووووووووود.
نه خير. در انتخابات تقلب نشد. اگر تقلب شده بود آقاي خاتمي آنقدر شرف داشت که اعتراض کند يا لااقل به زبان بياورد يا لااقلتر، سلامت انتخابات را تأئيد نکند.
فحشم ميدهيد باشد. من مخلص شمايم. امروز درست آغاز چهل و پنجمين سالي است که برايتان طنز مينويسم. يک زماني هرروز مينوشتم و طنز روزانه در مطبوعات ايران با من شروع شد. در خارج کشور بيست و هشت سال است براتان نشريه طنز درميآورم. رژيم تروريست فرستاد به سراغم. (« ... عکس و آدرس خرسندي را سفارت جمهوري اسلامي در وين به تروريست هاي عرب داده بود .... » نميخواهم حرفش را بزنم.) اگر هشياري پليس انگليس نبود، الآن از شما فحش نميخوردم!
حالا فحشم ميدهيد؟ چهل و پنج تا بدهيد اقلاً. اما من چکار کنم با شما؟ با شما فحاشان در اقليت مانده! (عده تان مرتب کم ميشود اما حتي يکنفرتان براي من اهميت هزارنفر دارد.) چکار کنم با شما؟ با شما نازنينان فريب خورده و رها شده؟ چکار کنم؟

نظر های شما (1)     
SAAN:

MOSALMAN.BEBAKHSHID RAKIK TAR AZ IN BALAD NISTAM AMA BESHOMA NEMICHASBAD.KHAKE PAYE SHOMA SAAM AZ MANCHESTER

(July 17, 2007 11:49 AM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی