بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 8 شهريور 1384

روزی یک رباعی – سه شنبه (14)

تولدش مبارک
این کوزه گمان کنم گروهبان بوده
در ارتش شاه سر به فرمان بوده
این دسته که بر کله او چسبیده
در حال سلام چارآبان بوده

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی