بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 7 شهريور 1384

روزی یک رباعی – دوشنبه (13)

ترقی معکوس
تا چند ز دست خویش دلخون بشویم؟
تا چند اسیر بخت وارون بشویم؟
اینطور که رفته ایم ما پس پسکی
ترسم دو سه سال ِ بعد میمون بشویم

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی