بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 6 شهريور 1384

روزی یک رباعی – یکشنبه (12)

تأسف ملی
آن خانمه در اداره بیکاری
میگفت تو چاه نفت خیلی داری
اینجا به گدائی از چه رو آمده ای؟
گفتم که خدا شاهده آی ام ساری!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی