بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 5 شهريور 1384

روزی یک رباعی – شنبه (11)

نطفه انقلاب
یک عده حرام راه دینش کردند
یک عده فدائی لنینش کردند
تا نطفه انقلاب ما شکل گرفت
این بی پدران سقط جنینش کردند

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی