بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 4 شهريور 1384

روزی یک رباعی – جمعه (10)

اطاعت امر
این میل شراب و فصل گل را چه کنم
آن بوی کباب طرف پل را چه کنم؟
خیام! هرآنچه گفته ای خواهم کرد
اما تو بگو کلسترول را چه کنم؟

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی