بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 3 شهريور 1384

روزي يک رباعي - 5 شنبه(9)

خاتمي بس
سيّد که همه محاسنش با هم بود
آوردن احمدي نژادش کم بود
يک پوزشي از ملت ايران ميخواست
اين سيّد خوش خنده اگر آدم بود

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی