بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 2 شهريور 1384

روزي يک رباعي - چهارشنبه 8

پنجره
با خواست من زمانه دمساز نشد
پايان پريشاني ام آغاز نشد
صد درب گشوده شد به رويم، اما
آن پنجره اي که خواستم باز نشد

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی