بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 31 مرداد 1384

روزي يک رباعي - دوشنبه 6

چاقوي قلم
آنان که به دانشکده استاد شدند
هرگز نه همه ز جهل آزاد شدند
از جمله دوتا که مثل شعبان بي مخ
چاقوکش بيست و هشت مرداد شدند

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی