بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 28 مرداد 1384

روزي يک رباعي. رباعي جمعه 3

به مخاطبي که خودش ميداند

از من نه تو يک بار کتک خواهي خورد
نه فحش و نه حتي متلک خواهي خورد
گر صورت خود خوب بشوئي شايد
يکدانه فقط ز من تو چک خواهي خورد

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی