بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 26 مرداد 1384

بدبختی ما یکی دوتا نیست

........................... به : ب . ش
ماشینِ ِ حساب را بیارید
یک چرتکه کنار آن بذارید
بدبختی و درد هرچه داریم
بنشسته دقیق برشمارید
وقتی همه را حساب کردید
فریاد بر آسمان برآرید:

بر ملت ما جفا روا نیست
بدبختی ما یکی دوتا نیست

بدبختی ما یکی اگر بود
البته که درد مختصر بود
بدبختی ما دوتا اگر بود
البته هنوز کم ضرر بود
هر کار برای کاهش آن
کردیم همیشه بی ثمر بود

انگار که کم شدن بنا نیست
بدبختی ما یکی دو تا نیست

بدبختی ما عدد ندارد
ربطی به هزار و صد ندارد
آن کیست که از زیادی آن
روز بد و شام بد ندارد
هر روز اضافه میشود نیز
انگار که مرز و حد ندارد

یک لحظه ز جان ما جدا نیست
بدبختی ما یکی دوتا نیست

چون بی عدد است و بی حساب است
خود مایه رنج و اضطراب است
این بی عددی و بی حسابی
اسباب فزونی عذاب است
بدبختی عمده اینکه هر روز
ماشین ِ حساب ما خراب است

وین چرتکه جوابگوی ما نیست!
بدبختی ما یکی دوتا نیست

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی