بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 25 مرداد 1384

روزي يک رباعي

رباعي امروز - چهارشنبه

با اينکه همه با دل و جرأت شده ايم؛
در وحشت از اين هيئت دولت شده ايم!
اين چهره ي کابينه ي ايران من است؟
يا اينکه به باغ وحش دعوت شده ايم؟

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی