بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 23 مرداد 1384

برائت يا حقارت؟

خاتمي در همه جنايت ها --- خود تدارکچي و مباشر بود
ليک در دستگاه ظلم و ستم --- مهره حتي نبود، واشر بود

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی