بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 15 مرداد 1384

يادگار خاتمي

خاتمي رفت و گور خود گم کرد ... مانده برجا بسي فساد از او
...... حاصل جفتگيري رهبر .... زاده شد احمدي نژاد از او

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی