بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 15 مرداد 1384

پيدا کنيد پ را

يک نکته ديگر ........فرخي يزدي روزنامه نگار شجاع را وقتي ميخواستند بکشند از زندان به بيمارستان بردند.
................. فقط براي امتحان شامه ملي
بي آنکه قصد اهانت داشته باشم؛ يک سؤال ساده دارم:
دوستان!
سکوت پرزيدنت خاتمي (رئيس جمهوري) در باره وضع اکبر گنجي؛ - يا حرفي اگر در اين مورد زده باشد - بوي پفيوزي نميدهد؟
دوستان! اين دوخط پيش از آنکه خاتمي بگويد «اين آقا خودش مقصر است» روي سايت آمد. پيدا کنيد(پ)را. (منظور پرتقال فروش است!)
***

کلمه سرخ يا آبي (نظرات) اين پائين براي کساني است که اعصابشان ضعيف است و افشاي خاتمي را برنميتابند. ميتوانند روي آن کليک کنند و هرچه ميخواهند بنويسند. (من يکنفر را که بهش برنميخورد استخدام کرده ام که اينجور نظرات احتمالي را بخواند و به من هم نگويد. فقط فحش هاي جدي را به پليس اطلاع دهد!!)
ضمنا! اين نظرات براي تقاضاي اشتراک نشريه اصغرآقا هم هست. روي جلد شماره آخر و توضيحات بيشتر را اين پائين گذاشته بوديم انگار اتوماتيک رفته توي آرشيو. اختلاف معامله يکي دوتا کليک است.
يکنفر لب حوض مسجد شاه به شدت و با شلاپ شلوپ فراوان داشت وضو ميگرفت. گفتند چرا اينقدر سفت ميمالي؟ گفت ميخوام يک وضوئي بگيرم که چهل تا گوز هم نتونه باطلش کنه! يکي از خاتميچي ها براي فحش دادن به ما چنان محکم کليک کرده که انگشت نشانه دست راستش مو برداشته. با کليک دست چپ نوشته بود ديگه از احمدي نژاد حق نداريد انتقاد کنيد!

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی