بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 12 مرداد 1384

علت واجبي نخوردن احمد قاضي مقدس فاش شد

راستش را بخواهيد هنوز فاش نشده چونکه مأموران در حال تشخيص هويت نامبرده اند تا معلوم شود قاضي مقدس کشته شده يا قاضي مقدسي يا مسعود مقدسي يا قاضي حسن مقدس يا مسعود احمدي مقدس يا قاضي مقدس احمدي يا حاج حسن مقدس يا احمد قاضي مقدس (همه نام ها نقل از «گويانيوز» سه شنبه غير از اين آخري که خودمان گيج شده بوديم، نوشتيم!)
در مملکتي که خيلي ها را به خاطر تشابه اسمي اعدام کردند، اينهمه اسم براي يک قاضي کشته شده، نکير و منکر را هم به اشتباه مياندازد چه برسد به مأموران تشخيص تناول واجبي.
همين زنده ياد مرحوم حاج قاضي حسن مقدس احمد مسعودي فرد مطلق را حکايت ميکنند که متهمي را محکوم ميکند که حسن فرزند تقي به اتهام اهانت به رهبر، حبس ابد! متهم ميگويد آقاي قاضي. تشابه اسمي است. من حسن فرزند تقي نيستم، من تقي فرزند حسنم. قاضي ميگويد: ميدانم. اگر خودش بودي که اعدام بودي.

متهمي را به حبس ابد محکوم ميکند. متهم دهاتي بيسواد ميپرسد حبس ابد چند سال است؟ ميگويد تا وقتي عمرت به دنيا باشد. متهم التماس ميکند که ميشود کوتاهترش کنيد؟ قاضي ميگويد راه کوتاه تر کردنش اين است که الان اعدامت کنيم عمرت کوتاه شود. متهم بيچاره ميگويد نه آقاي قاضي. قربان دستت. همان حبس ابد را ده سال هم بکش رويش، اعداممان نکن.

يک روز از زندان بازديد ميکرده. از زنداني ميپرسد چند سال محکومي؟ ميگويد ده سال. ميپرسد چکار کرده بودي؟ جواب ميدهد بي گناه بودم. قاضي ميگويد غير ممکن است. بي گناه را پنجسال بيشتر زندان نميکنيم. (جوک مال زماني است که ديگر بي گناه ها را اعدام نميکردند.)

يک شب هم حدود ساعت چهار صبح بوده من ميخواسته ام يک جوک ديگر درباره اش به ياد بياورم، خوابم گرفته. پس شب به خير تا بعد. شب به خير.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی