بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 14 تير 1384

حرف اول من با احمدي نژاد

ای پرزیدنت تازه منتخب
ای فتاده ناگهان از آسمان

گر کسی طعنه زند بر ظاهرت
پاسخش بگذار و نادانش بدان

جمله مردان وطن آلن دلون!
صحبت از روی تو دارند این میان

لیک من از قول سعدی گویمت
باطناً میباش زیبا ای جوان

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست
ای برادر سیرتت هم که فلان !

لندن - صبح سه شنبه

****

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی