بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 12 تير 1384

پدرسوخته ها گنجي را آزاد کنيد!

راستش ديگر نميدانم چه بگويم.

نميدانم با چه زباني با اين بي شرف ها صحبت کنم.
آي آقاي خاتمي ! نيش نحس ات را ببند درب زندان را باز کن.
(آه! کي بود گفت "در" درست است نه درب. شما عجالتاً دربش را بگذار)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی