بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 7 خرداد 1384

فوق العاده به مناسبت کوتاه آمدن معين. مبارک است! ( نسخه جديد *) و دستکاري نهائي.

شورا اگر مزاجش کلاً یبوستی بود
گل خطمي علاجش ، حکم حکومتی بود1

روزی که غیر شش تن ، باقی شدند مردود
از خاتمی امید تقبیح جنتی بود

گفتند خاتمی را ، عکس العمل چه داری؟
گفتا پسرعمویم یکخرده غیرتی بود

وقتي صداي مشکوک از بيت رهبر آمد
آثار انفجارش چون بمب ساعتي بود

حکم است يا تقاضا آيا صداي مشکوک ؟
تشخيص بوي حکمش حقا به راحتي بود

دکتر معین** که رد کرد حکم حکومتی را
دانی که علتش چیست؟ اول خجالتی بود

هرچند چون پلنگی غرید اول کار
معلوم شد پلنگش یکخرده صورتی بود

هرچند همچو شیری غرش نمود اول
معلوم شد که شیرش یکخرده پاکتی بود

جز سفسطه ؛ دورنگی ؛ در نامه اش نخوانی
انشای او نه سبک صادق صداقتی بود

اول فریب خود باش ، بعداً فریب مردم
در مذهب ریائی این کار نوبتی بود

ناگه شعار « جمهور » آمد به ياد آقا***
فرمود اخذ تصمیم ، عقل جماعتی بود

یعنی در این حقارت ، جمعی شریک جرم اند
این خاتمی دوم ، جرمش شراکتی بود

هادی صفا نبینی در این قماش مردم
کرباسشان سر و ته ، یک جنس نکبتی بود

--------------
1 - مصراع کمي تغيير داده شد.
* دوبيت اضافه شد و مصراعي اصلاح شد و توضيح پائيني هم کش آمد.
** آقاي خاتمي هم در اين مرحله که بود عنوان دکتر داده بودندش ! مال ايشان بيشتر به ضرورت شعري آمده . تاريخ هم دقيقتر تکرار ميشود! خصوصاً که دکتر معين ناز نازي هم قرار است مثل خاتمي با رأي « زنان و جوانان » توسط خامنه اي به آن سمت « منصوب » شود! احتمال هم دارد موش مقام رهبري جفتشان را بخورد!
*** اين مصراع به توصيه اي که « رضا » نام در « نظرات » نوشته مختصري اصلاح شد. با سپاس از فرستنده. اولش هم بد نبود البته: ناگه دموکراسي آمد سراغ آقا.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی