بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 7 خرداد 1384

اين صفحه جمعه 14 خرداد - 3 ژوئن - تازه ميشود. نظرات خود را در 2 موردي که پائينترها خواسته شده لطفاً بنويسيد. خوش باشيد.

سروده عشق ايميلي را راديو فردا با صداي شاعر پخش کرده! علاقمندان ميتوانند در سايت راديو - بخش برنامه هاي خانم شهران طبري - پيداش کنند. من نشاني اش را کپي کرده بودم ولي انگار ديليت شده ! گفيم پزش را همينجور خالي خالي بدهم.
راستي اگر آقاي معين تن به حکم حکومتي بدهد و خودش را کانديدا کند و انتخاب نشود ، چي برايش ميماند؟
دوست من حدس ميزند که بالأخره يکي از جاني ها انتخاب ميشود. يا رفسنجاني يا لاريجاني.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی