بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 2 خرداد 1384

به امر رهبری بود ......

در ایران و جهان ناگه صدا کرد
که شورای نگهبان کودتا کرد

از آنانی که ثبت نام کردند
دلش بر هرکه مایل شد جدا کرد

به آقای معین بی اعتنائی
به قالیباف اما اعتنا کرد

هزار و ده نفر بودند آنان
ولی شورا به شش تن اکتفا کرد

پی ابزار میگردد حکومت
شب یکشنبه مشت خویش وا کرد

مگر این استکان و نعلبکی بود
کزان ، یک دست شش تائی سوا کرد؟

یقین شورا به امر رهبری بود
که با کاندیدها این ماجرا کرد

که او گفته حقیر و احقرش کن
ز آفتابه لگن هم کمترش کن

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی