بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 6 آبان 1381

گاز مرموز و بيهوش کننده

گاز مرموز و بيهوش کننده و احياناً کشنده اي که حدود 200 تماشاچي تآتر مسکو را به خواب مرگ فرو برد چندان اهميت تروريستي و سياسي دارد که آقاي پوتين حاضر نيست فرمول آن را بروز بدهد و نوع آن را اعلام کند. پزشکان مربوطه هم تا ندانند چه گازي بوده و چه ساختي داشته، پادگازش را نتوانند بکار بست.
گازي مخرب و خطرناک است اين. آيا جاي آن نيست که آقاي بوش به روسيه حمله کند و طومار حکومت پوتين حسين را درهم بپيچد؟ آيا خون اين از خون آن رنگين تر است؟
اگر اين يک سلاح شيميايی غير قانوني نيست، چرا آقاي پوتين جرات ندارد نامش را بگويد؟
حداقل نبايد آقاي پوتين را مجبور کرد که ظرف 24 ساعت، مشخصات گاز بیهوشي را در اختيار بازرسان باهوش سازمان ملل بگذارد؟
***
چکمه و پوتين همواره نماد ديکتاتوري نظامي بوده است. بعد از انقلاب اسلامي در کشور ما، معلوم شد وقتي قرار است قيام پابرهنه ها سرکوب شود، نوع پاي پوش چندان تفاوتي ندارد!
(ظاهراً ساعتنمای اتوماتیک مال من کار نمیکند. عیبی ندارد، عوضش دوستم نقطه گذاری را یادم داد. ساعت هم الآن 10 دقیقه به یک در لندن - دوشنبه 28اکتبر)
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی