بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 17 آبان 1381

مي بخشيد. خداحافظي کرده بودم

مي بخشيد.
خداحافظي کرده بودم ها. صبح زود پرواز دارم، اما چکار کنم نشد. وقتي ميآيد شمر هم جلودارش نيست!
من از اين ديش ها ندارم. دوستان صاحب ديش چندبار بفرما زده اند به محبت. نخواسته ام. اما درخانهء
دوستان گاهي نگاهي ميکنم و از سرم زياد است.
-----
خواب ديدم که هاله شاه شده
روزگار ضيا سياه شده
گريه سر داده است آتاباي
که قبول نيست، اشتباه شده
شوهر هاله ميزند بشکن
مفتخر که وزير راه شده
-----
خواب ديدم که امت مصرف
سيم بشقاب و ديشٍ شان برکف
همه در حالت نگاهيدن
همه مشغول حسرت آهيدن
همه چشم انتظار برنامه
زينهمه عقل کل و علامه
-----
توي تي.وي: الو الو بعله
اسب کانال ما چهار نعله
ديگه ترتيب کار را داده
تا سه شنبه رژيم افتاده
صبح بعدش رئيس اين کانال
ميکنه در وطن نزول اجلال
-----
توي تي.وي: الو. بفرمائيد
از کرج؟ يک ترانه از ناهيد؟
بسيار خوووب. واقعاً عاليست
جاي ما توي مملکت خاليست
رقص خرداديان؟ اونم باشه
ولي فعلاً نميتونه پاشه!
-----
توي برنامه: من حجي جونم
همه تونو چکي به قربونم
از سياست معاف دربستم
وليکن چاکر همه هستم
واقعاً تا جوادعلي هستش
نميام من يکي که رودستش
-----
توي برنامه: من جواد علي ام
کارل مارکس بدون معطلي ام
توي دنياي ظاهراً کمونيست
حزب ما واقعاً که کارگريست
پهلوان مثل رستم و گيوم
نوکر مسکو و تل آويوم
-----
توي تي.وي: الو منم هاله
برميگرديم همين سه چار ساله
من ميشم پادشاه مشروطه
به رضا پهلوي چه مربوطه؟
مال ما بوده دورهء سختش
اون بچسبه به تاجش و تختش؟
-----
خواب ديدم که خواب مي بينم
حال ايران خراب مي بينم
يک طرف شيخ بدنهاد لئيم
يک طرف هم مخالفان رژيم!!

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی