بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 1 آذر 1381

ساعت شش بامداد جمعه. يک

ساعت شش بامداد جمعه. يک دوبيتی مرا از خواب می پراند. خوابالوده دارم آنلاين ميشوم.
خدمت شما. من ميروم آسوده تر بخوابم. روز به خير.

ماجراي رهبر و آقاجري
هست مثل کارتون تام اند جري
بچه جان سرگرم اين بازي نشو
با همين تام اند جري راضي نشو

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی