بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 2 آذر 1381

باز يک دوبيتي، بي خبر

باز يک دوبيتي، بي خبر آمد. بي ارتباط به هيچ خبر داغي!
اينطور نميشود که من دم به دقيقه يک بيت و دوبيت مزاحم
بشوم. خودم هم از کار و زندگي ميفتم. اگرچه جز اين هم
کار و زندگي ندارم. اما قرار ما باشد بعد ازين 5 شنبه ها و
دوشنبه ها با مطالب تازه. شايد گاهي فقط يک دوبيتي، اما سر
موقع. قّبوله؟ پس به اميد ديدار اينترنتي 5 شنبه ها و دوشنبه ها.

راستي اگر به شهر شما نمايش « بيژن و منيژه » آمد، غافل
نشويد. اين نمايش را هرجا سراغ کرديد بشتابيد و ياد من هم
بکنيد. « بيژن و منيژه » نمايش رمانتيک و جذابي است بر
اساس منظومه ي معروف ايرج ميرزا. من سال هاست که عاشق
بازيگر نقش منيژه هستم.
تهيه کننده ي اين نمايش، دوست ما « جواد دادستان » است. در
پاريس. باز هم در باره اش حرف خواهيم داشت.
پس فعلاً تا دوشنبه ......

اين هم از اين

هاي هاي هاي. دوبيتيه يادم رفت. لابد مهم نبود.اينه:

گفت با خاتمي برادر او --- که تو از بهترين افرادي
کرده رهبر ترا پرزيدنت --- نيست در انتصابش ايرادي
بنده هم منتسب به بيت امام --- هستم و واقعاً چه دامادي
وضع ما اين ميان شبيه هم است --- آنچناني که گفت استادي
بنده منسوبم و شما منصوب --- بنده با سين ام و تو با صادي

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی